ประวัติโรงเรียน

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

App Give Star V.1

ดาวโหลด App Give Star V.1
าวโหลด LiveScore.html

ผู้เยี่ยมชม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

         โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ ในช่วงแรกได้อาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านบางเหียน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว รับนักเรียนแบบสหศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาแรก
มีนักเรียน ๒๒ คน มีครูประจำ ๔ คน โดยมีนายวิสูตร ขนอม อาจารย์ ๑  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบแล้วเสร็จ
จึงได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนยังที่สร้างใหม่ เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๒๐ ในขณะนั้น มีครู ๖ คน

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖         ได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓         ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓         ได้รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของเขตการศึกษา ๔

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘         ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘         ได้รับรางวัลสถานศึกษาแนะแนวอาชีพดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐         ได้รับรางวัลกระบี่เมืองสะอาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑         ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ๑๗ มาตรฐาน ใน ๑๘ มาตรฐาน