ประวัติโรงเรียน

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

App Give Star V.1

ดาวโหลด App Give Star V.1
าวโหลด LiveScore.html

ผู้เยี่ยมชม

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

         โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ ในช่วงแรกได้อาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านบางเหียน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว รับนักเรียนแบบสหศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาแรก
มีนักเรียน ๒๒ คน มีครูประจำ ๔ คน โดยมีนายวิสูตร ขนอม อาจารย์ ๑  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบแล้วเสร็จ
จึงได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนยังที่สร้างใหม่ เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๒๐ ในขณะนั้น มีครู ๖ คน

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖         ได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓         ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓         ได้รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของเขตการศึกษา ๔

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘         ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘         ได้รับรางวัลสถานศึกษาแนะแนวอาชีพดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐         ได้รับรางวัลกระบี่เมืองสะอาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑         ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ๑๗ มาตรฐาน ใน ๑๘ มาตรฐาน