วิสัยทัศน์ พันธกิจ

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

App Give Star V.1

ดาวโหลด App Give Star V.1
าวโหลด LiveScore.html

ผู้เยี่ยมชม

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2564 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย

มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย มีความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียน มีความเป็นไทยและมุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต รักการทำงาน

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม พัฒนาบรรยากาศที่ร่มรื่น และปลอดภัย ผู้เรียนมีวินัย มีนิสัยรักสะอาด

6. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโยลี สารสนเทศนวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Corporative Objective)

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมตามศักยภาพ

3. ครูและบุคลากร มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4. มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศร่มรื่น และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

6. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศนวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความเป็นไทยและมุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต รักการทำงาน

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศร่มรื่น และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

6. พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีอาชีพสุจริต

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9.โครงการการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานพัฒนาสื่อและงานวิจัยในชั้นเรียนให้สอดคล้องวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. โครงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

13. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนรักสะอาด มีวินัยตั้งใจเรียน

16. โครงการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

17. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา

18. โครงการห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา

นโยบายโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

4. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสารและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนบูรณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษา

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT

8. พัฒนาองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

9. ระดมสรรพกำลังจากชุมชนเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพและ เสมอภาค

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

1. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และทั่วถึง

2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

3. พัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ