วิสัยทัศน์ พันธกิจ

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

App Give Star V.1

ดาวโหลด App Give Star V.1
าวโหลด LiveScore.html

ผู้เยี่ยมชม

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2564 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย

มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย มีความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียน มีความเป็นไทยและมุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต รักการทำงาน

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม พัฒนาบรรยากาศที่ร่มรื่น และปลอดภัย ผู้เรียนมีวินัย มีนิสัยรักสะอาด

6. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโยลี สารสนเทศนวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Corporative Objective)

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมตามศักยภาพ

3. ครูและบุคลากร มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4. มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศร่มรื่น และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

6. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศนวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความเป็นไทยและมุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต รักการทำงาน

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศร่มรื่น และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

6. พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

5. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีอาชีพสุจริต

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9.โครงการการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานพัฒนาสื่อและงานวิจัยในชั้นเรียนให้สอดคล้องวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. โครงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

13. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14. โครงการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนรักสะอาด มีวินัยตั้งใจเรียน

16. โครงการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

17. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา

18. โครงการห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา

นโยบายโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

4. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสารและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนบูรณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษา

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT

8. พัฒนาองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

9. ระดมสรรพกำลังจากชุมชนเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพและ เสมอภาค

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

1. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และทั่วถึง

2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

3. พัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

 

 

KA Facebook Fanbox 1.1