ปราชญ์ชาวบ้าน

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

App Give Star V.1

ดาวโหลด App Give Star V.1
าวโหลด LiveScore.html

ผู้เยี่ยมชม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๔๓ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๒,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบดิจิตอล จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๗๖๓.๒๑ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ ของนักเรียนทั้งหมด

๒) ห้องปฏิบัติการ

                            ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จำนวน ๓ ห้อง

                            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน ๓ ห้อง

                            ห้องโสตทัศนศึกษา                  จำนวน ๑ ห้อง

                  ห้องสมุด                             จำนวน ๑ ห้อง

                  ห้องมัลติมีเดีย                       จำนวน ๑ ห้อง

                  ห้องประชุม                          จำนวน ๒ ห้อง

                  ห้องคหกรรม                        จำนวน ๑ ห้อง

๓) คอมพิวเตอร์                                        จำนวน ๑๕๕ เครื่อง

                           ใช้เพื่อการเรียนการสอน                      จำนวน ๑๒๐ เครื่อง

                           ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต           จำนวน ๓๕ เครื่อง

                    จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑,๐๐๐ คน

          คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๖ ของนักเรียนทั้งหมด

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

๖.๑ นายจวน ทองเกตุ             ให้ความรู้เรื่อง รักษาคนถูกงูกัด นวดแผนไทย

๖.๒ นายฤทธิ์ แดงบรรจง          ให้ความรู้เรื่อง ทำขวัญนาค

๖.๓ นายประเศียร ช่วยแท่น      ให้ความรู้เรื่อง หนังตะลุง

๖.๔ นางประณีต รอดแก้ว         ให้ความรู้เรื่อง นวดแผนไทย

๖.๕ นางปรีดาพร บุญคงเกิด       ให้ความรู้เรื่อง แปรรูปอาหาร สมุนไพร

๖.๖ นายปรีชา ศรีทองนาค        ให้ความรู้เรื่อง หนังตะลุง

๖.๗ นายเกษม ศรีนุ่นวิเชียร       ให้ความรู้เรื่อง รักษาคนถูกงูกัด หนังตะลุง

๖.๘ นางลำยอง มาลาทอง         ให้ความรู้เรื่อง แปรรูปอาหาร

๖.๙ นายเนือง บัวขาวสะอาด      ให้ความรู้เรื่อง ทำขวัญนาค

๖.๑๐ นายธีรพงศ์ คงกระพันธ์     ให้ความรู้เรื่อง หนังตะลุง

๖.๑๑ นางธาราณา ไสยวงศ์       ให้ความรู้เรื่อง เครื่องแกง สมุนไพร

๖.๑๒ นายเดช ชื่นอารมณ์         ให้ความรู้เรื่อง การสานสุ่มไก่

๖.๑๓ นายจิตร ยศสุวรรณ์         ให้ความรู้เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ

๖.๑๔ นายวริศ บุญประดิษฐ์       ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑๕ นางมัน ยิ่งดี                 ให้ความรู้เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน

๖.๑๖ นายทอด พรหมรักษา       ให้ความรู้เรื่อง ยาสมุนไพร

๖.๑๗ นายมโน คงรงค์             ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑๘ นางสุนีย์ เทพาอนุรักษ์      ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม

๖.๑๙ นายสหัส แก้วจินดา         ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                             ๖.๒๐ นายพิศ สังข์ทอง            ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงด้วงสาคู