ผลงานทางวิชาการ

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

ผู้เยี่ยมชม

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

rongjeab3

 

ชื่อผลงาน                     รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

                                      และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ผู้ประเมิน                      นายศักติพันธ์  จันทร์เพชร

หน่วยงานที่สังกัด         โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  อำเภอปลายพระยา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีการศึกษา                    2555

บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product) 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จำนวน 645 คน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ตามความเห็นของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการประเมิน พบว่า  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ด้านสภาพแวดล้อม   (Context) ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  หลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม พบว่า หลังการดำเนินโครงการ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

 

----- ดาวน์โหลดบทคัดย่อ ----

KA Facebook Fanbox 1.1