foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

     โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2519  โดยตอนแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบางเหียน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว รับนักเรียนแบบสหศึกษา ในปีการศึกษาแรกรับนักเรียนได้ 22 คน  มีครูประจำ 4 คน  โดยมีนายวิสูตร ขนอม อาจารย์ 1  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก 6 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง  ห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง โดยใช้ที่ดินกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 168 ไร่ ห่างจากที่เรียนชั่วคราวประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายที่เรียนไปยังที่สร้างใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2520 ในขณะนั้นมีครู 6 คน 
    โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนอ่าวลึก - พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยคนทั่วไปส่วนใหญ่มักเรียกว่า "โรงเรียนมอ หรือ โรงเรียนปลายยา" ก่vตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2519 (วันที่ไม่ปรากฏชัด) โดยนายวิสูตร  ขนอม ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่อยู่ในขณะนั้น โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 216 ก 6 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง โดยใช้ที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 168 ไร่ ในการก่อสร้างของสมัยนั้น เปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6 ตลอดมา เมื่อมีนักเรียนเพิ่มขึ้นก็สร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลัง โดยใช้ชื่อว่า "อาคาร 20 ปี" ซึ่งก่อสร้างขึ้นในภายหลัง ในบริเวณใกล้ๆ กันของ "อาคาร 20 ปี" เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ไว้สำหรับใช้อุปโภคและบริโภค สำหรับครูและบุคคลากรภายในโรงเรียน

    เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปตามลำดับ สีของอาคารแห่งนี้เริ่มเก่าขึ้น คณะผู้บริหารบุคคลากรครู มีความเห็นร่วมกัน และดำเนินการทาสีอาคารเรียนหลังนี้ขึ้นใหม่ ในครั้งที่นายธงชาติ เวสพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมีการปรับปรุงอาคารเรียนเรียนมาจนถึงปัจจุบัน    ปัจจุบันโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน บุคลากรประมาณ 70 คน