foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

 

    ภายในปี 2564 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย มีความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง