นักเรียนที่สนใจสามารถส่งประกวดคลิปสั้น.. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านชองทางออนไลน์