foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมิน ( TEDET )


 >> ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
--------------------------------------------------------------------------------------
 >> นักเรียนที่สนใจสามารถไปสมัครได้ที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์