foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

#ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญรับชม วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

จากองค์กรเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

#อย่าลืมมารับชมนะครับ
เพื่อความปลอดภัย และการป้องกัน ที่ถูกต้องครับ