foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form

มื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ทางโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ได้มีการอบรมครูและผู้บริหาร ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)